LIONS HJÄLPER
 

Nettot går oavkortat till hjälpverksamhet.

Medlemmarna betalar all administration genom medlemsavgifter och egna insatser.

Genom personligt kontaktarbete, lokala aktiviteter, riksomfattande eller världsomfattande kampanjer.

LIONS ger stöd till ungdomar - t.ex. via ungdomsutbyte. Drogbekämpning med stor inriktning på att varje år utbilda ca 1000 lärare i vårt program - LIONS QUEST -vars mål är att förebygga narkotika och andra drogmissbruk samt utveckla en sund livsstil.

Några andra projekt inom LIONS är: kamp mot blindhet, Röda Fjädern, Framtid Rumänien, Barndiabetesfonden, Orkester Norden, Baltikum.

LIONS har egna fonder till hjälp för behövande, forskning m.fl. LCIF, Lions Cancerforskningsfonder, Lions Forskningsfond mot folksjukdomar, Stiftelsen Konungens Jubileumsfond, Sveriges Lions Hjälpfond, Lions Handikappfond, Sveriges Lions Katastrofberedskap. 


LIONS CLUB HALMSTAD

får sina inkommande bidrag främst genom flera olika aktiviteter såsom: 
 NYÅRSHÄLSNINGEN – genom annonsintäkter av privatpersoner och företag i Hallandsposten, hjälp och sponsring av lokala företag, insamlingar av olika slag.
Genom riktade aktiviteter vid en speciell händelse.

För verksamhetsåret 2012/2013 uppgick våra bidragsutbetalningar till 83.678:-. Klubben fördelar dessa pengar på: ca 50% lokal-, 25 % nationell- och 25 % internationell hjälpverksamhet.

Lokalt: Vi stöder enskilda personer i stort behov av hjälp och handikappade, såväl föreningar som enskilda, ordnar Lions Quest-kurser för lärare i alla årskurser mot droger och mobbing. Skänker kramdjur för tröst till barn i ambulans och sjukvården.

Nationellt: Bidrar till ungdomsläger/ungdomsutbyte, kampen mot droger, forskning på barndiabetes, Lions katastroffond och forskningsfond mot folksjukdomar m.m.

Internationellt: Hjälpprojekt för barn, ungdomar och äldre i flera olika länder i världen, katastrofhjälp, LIONS kamp mot blindhet – Sight First, insamling av begagnade glasögon  m.m.


HJÄLP LIONS ATT HJÄLPA
ALLT KOMMER FRAM