Kommittéer 2016 - 2017
Aktiviteter
Margareta Hultén

Hasse Persson

BIDRAG
Roger Johansson
Erik Kristiansen
Maj-Lis Wilhelmsson
Margareta Hultén
Bengt Hultén

KLUBBMÄSTERI o PROGRAM
Maj-Lis Wilhelmsson
Margareta Hultén

NYĹRSHÄLSNING
Anette Sjöberg 
Erik Kristiansen

MEDLEM/NOMINERING
Göran Eriksson        (1 ĺr)
Hasse Persson

KONTAKTPERSONER FÖR      
Zonens Valnämnd    Bengt Hultén
Lions Quest            Margareta Hultén

 

normal">